Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos seimo, vyriausybės, ministerijų teisės aktai ir nutarimai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-939 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 “Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo” pakeitimo” (Teisės aktų registras, 2014-09-04, Nr. 2014-11772).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-794 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos” pakeitimo” (Teisės aktų registras, 2014-07-16, Nr. 2014-10290).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl Priklausomybės ligų prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo koncepcijos (gairių) patvirtinimo“. (Žin., 2012-10-18, Nr. 121-6078).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2012-09-22, Nr. 110-5600).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo(Žin.,  2012-08-28, Nr. 100-5113).

Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. XI-1078 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos patvirtinimo” (Žin., 2010-11-11, Nr.: 132-6720).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 1012 „Dėl valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2010-2012 metų programos patvirtinimo” (Žin., 2010-07-17, Nr. 85-4464).

Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas. 1996 m. birželio 6 d. Nr. I-1367, Vilnius. Įstatymo aktuali redakcija nuo 2010 m. liepos 1 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-178 “Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-164 “Dėl ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nauja redakcija. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas. 2010 m. sausio 21 d. Nr. XI-666, Vilnius.

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 145-6425).

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1288 „Dėl 2009 – 2012 metų priklausomybės ligų gydymo programos patvirtinimo” (Žin., 2009.01.13, Nr.: 4-108).

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymas „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose”(Žin., 2008, Nr. 47-1365).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1071 „Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 107-4379).

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V – 653 „Dėl pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimas (Žin., 2011-07-16, Nr. 89-4288).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-138  „Dėl pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 30-1109).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymas „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr.77-3020).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymas „Dėl medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir bendros asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 77-3019).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 452 „Dėl transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 56-2000).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas “Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. V-943).

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-601 dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 94-3514).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. A1-292 „Dėl reikalavimų psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, patvirtinimo” pakeitimo. (Žin., 2005, Nr. 5 – 145).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2004 m. rugsėjo 17 d. Nr. ISAK-1462 „Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos“ (Žin., 2004, Nr. 145-5281).

Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. IX-2110 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 metų programos patvirtinimo” (Žin., 2004.04.21, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2041).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. 20 “Dėl paskaitų kurso apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tvarkos patvirtinimo”(Žin., 2004, Nr. 8-183).

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas (Žin., 2004, Nr. 68-2365).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A1-207 „Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 9-254).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-276 “Dėl visuomenei pavojingų užkrečiamųjų ligų, kuriomis sergantys asmenys laikomi apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu, sąrašo patvirtinimo”(Žin., 2003, Nr. 50-2244).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-25 „Dėl reikalavimų psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 17 – 759).

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2002 m. liepos 5 d. įsakymas Nr.1275 „Dėl tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo įstaigose”(Žin., 2002, Nr. 79-3377).

Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d., įsakymas Nr.204 “Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo”(Žin., 2002, Nr 47-1824).

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimas Nr. 129/518 „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracijos į visuomenę koncepcija” (Žin. Nr.88-3106).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimas Nr. 1196 „Dėl valstybinės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003 – 2008 metų programos patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 1273).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 “Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo”(Žin., 2001, Nr. 13-405).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 70 “Dėl socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo”(Žin., 2000, Nr. 65-1968).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose”  (Žin., 2000, Nr. 47-1365).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 552 “Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo”(Žin,. 1999, Nr. 109-3195).

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 356 „Socialinių paslaugų, kurias gali teikti sveikatos priežiūros įstaigų socialiniai darbuotojai narkologiniams ligoniams paciento namuose, sąrašas”(Žin., 1999, Nr. 67-2174).

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1998 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr.544 “Dėl narkologinės priežiūros įstatymo poįstatyminių teisės aktų tvirtinimo” (Žin., 1998, Nr. 86-2407).

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas „Dėl substitucinės terapijos taikymo sergantiesiems priklausomybe nuo opioidų tvarkos patvirtinimo“. 1997 m. Gruodžio 22 d. Nr.702, Vilnius.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 221 “Dėl Ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių negalima tinkamai naudotis civiliniais ginklais, sąrašo ir Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, medicininio patikrinimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo”.

Lietuvos Respublikos “Narkologinės priežiūros” įstatymas (Žin.,1997, Nr. 30-711).

Lietuvos Respublikos “Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo” įstatymas (Žin., 1996, Nr. 102-2317).

Lietuvos Respublikos “Psichikos sveikatos priežiūros” įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1290).

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas. 1994 m. liepos 19 d.Nr. I-552 Vilnius.